سفال نما
سفال نما 5/5 سانتی
طول عرض ارتفاع
220 میلیمتر 110 میلیمتر 55 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
0/9 کیلوگرم 1/5 کیلوگرم 13%