انواع تیغه
تیغه‌ای 7 سانتی
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 70 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
1/32 کیلوگرم 2/6 کیلوگرم 14%
تیغه‌ای 10 سانتی
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 100 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
1/56 کیلوگرم 3/25 کیلوگرم 16%
تیغه‌ای 15 سانتی
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 150 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
1/93 کیلوگرم 4/350 کیلوگرم 14%
تیغه‌ای 15 سانتی(عایق دار)
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 150 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
1/9 کیلوگرم 4/00 کیلوگرم 13%
تیغه‌ای 20 سانتی
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 200 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/2 کیلوگرم 5/00 کیلوگرم 16%
تیغه‌ای 20 سانتی(عایق دار)
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 200 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/2 کیلوگرم 4/8 کیلوگرم 15/5%