انواع بلوک سقفی
بلوک سقفی 20
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 400 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/22 کیلوگرم 8/69 کیلوگرم 16%
بلوک سقفی 25
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 400 میلیمتر 250 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/27 کیلوگرم 10/98 کیلوگرم 16%
بلوک سقفی 56
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 560 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/67 کیلوگرم 14/41 کیلوگرم 15%
بلوک سقفی 60 و 66
طول عرض ارتفاع
250 میلیمتر 600 میلیمتر 200 میلیمتر
وزن مخصوص وزن پخته شده درصد جذب آب
2/2 کیلوگرم 13/75 کیلوگرم 15/5%